December 16, 2017
Diverse Elders Coalition Condemns the Trump Administration’s Ban on Words Including “Diversity” and “Vulnerable”
By: Diverse Elders

FOR IMMEDIATE RELEASE: December 16, 2017

CONTACT:
Jenna McDavid
National Managing Coordinator
Diverse Elders Coalition
jmcdavid@diverseelders.org || 646-653-5015

Christina DaCosta
Director of Communications
SAGE
cdacosta@sageusa.org || 917-553-3328

The Diverse Elders Coalition is deeply troubled by widespread media reports that the Trump Administration is banning words like “diversity” and “transgender” and “vulnerable,” among other important words that describe interventions, from the federal budget and ordering federal agencies not to use such words in budget documents. As the name of our Coalition manifests, we believe that respect and support for diversity among our elders is fundamental to a decent society. This is critically important because diverse elders are highly vulnerable as they age, a point that has been consistently recognized by the federal government, including through the Older Americans Act. And our Coalition expressly includes transgender elders because they are part of the rich diversity of our nation’s elders and are highly vulnerable as they age.

A ban on these and other words from the federal government is misguided, dangerous and an affront to everything this country stands for. The Diverse Elders Coalition will continue to proudly use these “banned words” and calls on the Trump Administration to reverse this dangerous and destructive budget directive immediately.

—–

Diverse Elders Coalition (DEC, por sus siglas en inglés) expresa su más profunda preocupación ante las informaciones difundidas por distintos medios de comunicación, según los cuales, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales prohíbir el uso de terminos como: “diversidad,” “Tránsgenero,” y “vulnerable” en el presupuesto nacional.

Tal y como lo manifiesta cada una de nuestras organizaciones, DEC considera que el respeto y el apoyo a la diversidad entre nuestros adultos mayores, es fundamental dentro de una sociedad decente. Esto es de suma importancia porque nuestra comunidad adulto mayor se hace más vulnerable a medida que pasa el tiempo, una característica que incluso es reconocida y se incluye en the Older American Act.

Nuestra coalición cree y apuesta firmemente en la inclusión, específicamente la de nuestros adultos mayores tránsgeneros en Estados Unidos, porque representan una fuente rica de diversidad.

Prohíbir el uso de estos términos por parte del gobierno federal, es incorrecto y muy peligroso. Es una ofensa para lo que representa y crée este país, y cada uno de sus ciudadanos.

Diverse Elders Coalition con total orgullo, continuará haciendo uso de estos “términos prohíbidos,” al tiempo que hace un llamado al gobierno del presidente Donald Trump a revocar de inmediato esta medida peligrosa y destructiva.

—–

Liên minh những người cao niên đa dạng đang gặp rắc rối sâu sắc bởi các báo cáo truyền thông phổ biến rằng chính quyền Trump đang cấm các từ như “sự đa dạng” và “chuyển giới tính” và “dễ bị tổn thương” trong số các từ quan trọng khác mô tả những can thiệp, từ ngân sách liên bang và yêu cầu các cơ quan liên bang không sử dụng những từ như vậy trong tài liệu ngân sách. Như tên của liên minh của chúng tôi thể hiện, chúng tôi tin rằng sự tôn trọng và hỗ trợ sự đa dạng giữa các bậc trưởng lão của chúng tôi là nền tảng cho một xã hội khá. Đây là điều rất quan trọng bởi vì các bậc trưởng lão đa dạng rất dễ bị tổn thương vì tuổi tác, một điểm mà chính phủ liên bang đã nhất trí, bao gồm cả Đạo Luật người cao niên. Và Liên minh của chúng tôi rõ ràng bao gồm cả những người lớn tuổi chuyển giới bởi vì họ là một phần của sự đa dạng phong phú của các bậc trưởng lão của quốc gia và rất dễ bị tổn thương vì tuổi tác.

Một lệnh cấm đối với những lời này và những từ khác của chính phủ liên bang là sai lầm, nguy hiểm và ngược lại với mọi thứ mà đất nước này muốn nói. Liên minh các cao niên Khác biệt sẽ tiếp tục tự hào sử dụng những “từ cấm đoán” này và kêu gọi Chính Phủ Trump đảo ngược chỉ thị ngân sách nguy hiểm và phá hoại này ngay lập tức.

—–

多元長者聯盟 (Diverse Elders Coalition) 深被媒體的廣泛報導困擾,報導說在制定聯邦預算時特朗普政府禁止使用諸如『多樣性』、『跨性別者』和『易受傷害者』的詞語,禁令也包括描述干預措施時的其他重要詞語,並且命令聯邦機構在預算文件中不可使用這些詞語。正如我們的聯盟的名字所表明的,我們相信尊重和支持我們長者當中的多樣性是一個寬容社會的基礎。這是非常重要的,因為隨著年齡的增長,這類老年人會極容易受到傷害,聯邦政府一直持續認可這個觀點,並且將它包括在老年美國人法案 (Older Americans Act) 中。我們的聯盟明確地納入了跨性別老年人在內,因為他們是我們國家老年人的豐富多樣性的一部份以及當他們年老時,他們會變得非常弱勢。

聯邦政府對所有這些詞語的禁令都是誤導的、危險的和公然冒犯了這個國家所代表的一切。多元長者聯盟會繼續自豪地使用這些『禁用詞語』,並且呼籲特朗普政府立即撤銷這些危險和破壞性的預算指令。

—–

The Diverse Elders Coalition 는광범위하게 퍼져있는 방송 보도로 인해 대단히 혼란스러운 상황입니다.  그 보도는 트럼프 행정부가 연방 예산안에서 “diversity” ( 다양성)   “transgender”( 성전환)   “vulnerable” ( 취약성) 같은 단어들을 사용하지 못하도록 하며 연방정부기관들도 예산서류들 속에서 이런 단어들을 사용하지 못하도록 명령할 것이라는 내용입니다.  본 연합의 이름이 나타내듯이 우리는 노인들 중의 다양성 (diversity)을 존중하고  지원하는 것이 건전한 사회의 기초가  된다고  믿습니다.  다양한 노인들은 나이가 들어감에 따라 더 취약해(vulnerable) 지므로 이것은 대단히 중요하며 이 점은 연방정부도  노인복지법 (Older Americans Act) 을 포함하여  일관성있게  인정하고 있습니다.  우리 연합은 트랜스젠더 노인들도 미국의 노인들의 일부분이며 나이가 들어감에 따라 더욱 취약해지므로 그들을 분명하게 포용하고 있습니다.

연방정부가 이런 단어들을 사용금지하는 것은 위험하고 잘못된 것이며        이 나라가 주창하는 모든 가치에 대한 모독입니다.  The Diverse Elders Coalition 은 이러한  “금지된 단어들” 을 자랑스럽게 계속 사용해 나갈 것이며 트럼프 행정부가 이런 위험하고 파괴적인 예산지침을 즉시 철회할 것을 요구합니다.

 —–

###

Founded in 2010, the Diverse Elders Coalition (DEC) exists to address the profound challenges of aging in underserved populations. The DEC advocates for policies and programs that improve aging in our communities as American Indian/Alaska Native people; Asian American, Pacific Islander American, and Native Hawaiian people; Black and African American people; Hispanic and Latino/Latina people; and lesbian, gay, bisexual and/or transgender (LGBT) people. For more information, visit www.diverseelders.org.