Benefits Resources (Tiếng Việt)

Cảm ơn quý vị đã thực hiện khảo sát này! Thông tin mà quý vị chia sẻ với chúng tôi sẽ giúp phát triển các nguồn lực để hỗ trợ các vị cao niên của nhiều dân tộc muốn xin trợ cấp phúc lợi xã hội.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin hay nộp đơn cho các chương trình được trình bày trong khảo sát này, vui lòng xem thêm thông tin ở dưới đây:

  Liên hiệp Người cao niên đa chủng tộc: www.diverseelders.org/learn/?issue=medicaid-medicare

Thư viện điện tử của Liên hiệp Người cao niên đa chủng tộc có một số lượng sách giới thiệu về Medicare và Medicaid, có sẵn bằng sáu ngôn ngữ riêng biệt.

Hội đồng Quốc gia Người cao niên: Bạn cho, bạn sẽ tiết kiệm: Hướng dẫn về Các lợi ích cho Người cao niên

www.ncoa.org/economic-security/money-management/budgeting/you-gave-now-save-benefits-for-seniors/

Hướng dẫn về Các lợi ích cho Người cao niên “Bạn cho, bạn sẽ tiết kiệm” của Hội đồng Quốc gia Người cao niên cung cấp các thông tin chi tiết về các chương trình phúc lợi có sẵn, các điều kiện để xin, và làm cách nào để nhận thêm trợ giúp về thông tin và nộp đơn. Hướng dẫn có sẵn bằng Tiếng Anh, Tây Ban Nha và Tiếng Trung.

Quý vị có thể yêu cầu các sách này bằng cách gọi cho Nhân viên Hội cao tuổi ở số điện thoại 1-800-677-1116.

Trung tâm Nguồn lực Quốc gia về Hội cao tuổi AAPI : www.napca.org/resource/medicare-information-assistance/

Trung tâm Nguồn lực Quốc gia về Hội cao tuổi AAPI có sách hướng dẫn về quốc gia, khu vực, và các tổ chức dựa vào cộng đồng, sách có thể cung cấp các thông tin và trợ giúp ngôn ngữ về Medicare và các phúc lợi khác, cũng như các hướng dẫn làm thế nào hỏi các dịch vụ thông dịch miễn phí từ Cơ quan An sinh Xã hội.